تبادل معلومات تخصصی دوره ابتدایی
 مسابقه علمی دانش آموزان پایه ی پنجم

 ( قل ربِّ زدنی علماً) « بگو پروردگارا برعلم من بیفزا»

قرآن وهدیه های آسمان            

1- درجای خالی عبارت زیر چه کلمه ای بایدقراردهیم ؟ «وَلله ................. بِالعِباد»

الف) رحیم        ب) ذوفَضل                ج) عظیم                    د) رئوف         

2- صفحه ......... ( به طور مثال 33 ) کتاب را باز کن ، متن را بخوان و تصویر را با دقت نگاه کن . نظر خودت را بنویس.

 

 

3- حرف (ح وم) درحروف مقطّعه (حم ) به چه صورت خوانده می شود؟

الف) حِ - میم            ب) حا- میم                 ج) حا- مِ                  د) حِ-م ِ 

الف) تصویر صفحه ی ........ در باره ی چه موضوعی است ؟ دوسطر بنویس.

 

  4- اگر روزی امام زمان (عج) را ببینی از ایشان چه درخواستی  می کنی؟(به صورت دعا بنویس )

 

5-عاقبت فرعون وفرعونیان درکدام سوره ی قرآن آمده است؟

الف) انعام         ب) شعراء              ج) بقره             د) هود

 6- ای خدای مهربان تورا دوست دارم زیرا نعمت های زیادی به من داده ای مانند...

  ادبیات وزبان آموزی

7- مفهوم بیت «علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل درتونیست نادانی»کدام گزینه است؟

الف) اهمیّت دادن به کسب علم          ب) توجه به مطالعه وکسب دانش

ج) پرهیز ازجهل ونادانی                            د) توجه به کرداروعمل

8- درجمله ی «زنان و مردان آزاده ی فلسطین زیر بار ذلّت نمی روند » کدام کلمه هم معنی ذلّت نمی باشد .

الف ) خواری           ب) پستی        ج) سختی                  د) خفّت 

9- املای کدام گروه از کلمه های زیر درست است ؟

الف ) سپاس گزار ، علامت گزار ، برگزار        ب) نماز گزار ، فروگذار ، خدمت گذار  

ج) خواب گذار ، پایه گذار ، فرو گذار        د) بنیان گذار ، قانون گذار ، سرمایه گذار  

10) کدام دسته از کلمه های زیر هم خانواده نیستند ؟

الف ) ربط ، مربوط ، ارتباط            ب) حاصل ، محصول ،تحصیل                        

ج) ظلمت ، ظالم ، مظلوم               د) جمعه ، مجتمع ، اجتماع                               

11) در عبارت « آب هم چنان می بود و کشتی نوح را باد بر سر آب همی بردی »فاعل ، مفعول و فعل به ترتیب کدامند ؟

الف ) آب ، نوح ، می بود             ب) باد ، کشتی ، برد                        

ج) باد ، بر سر آب                  د) کشتی نوح ، باد ، همی بردی 

12) در کدام گزینه اسم همراه صفت نیامده است ؟

الف ) توی این دریای جوشان          ب) یادم آرد روز باران    

ج) برق چون شمشیر بران           د) گردش یک روز دیرین 

13) فعل کدام گزینه داشتن حالتی را بیان می کند ؟

الف ) گل بخندد برسر گلبو ته ها          ب) سبزه زاران رفته رفته زرد گشت 

   ج) باز می آید پرستو خوان                  د) کرد دهقان دانه زیر خاک 

 تاریخ ومدنی

14-مسلمانان مبدأ تاریخ خودرا کدام یک ازرودها قراردادند؟

الف)میلادحضرت محمد(ص)            ب)بعثت حضرت محمد (ص)            

ج) هجرت پیامبرازمکه به مدینه         د) هجرت مسلمانان ازمکه به حبشه

15-فتح ایران توسط مسلمانان درزمان کدام یک ازخلفای مسلمین اتفاق افتاد؟

الف) ابوبکر            ب) عمر             ج)عثمان           د) حضرت علی(ع)  

 16-آخرین توطئه ی کفار قریش علیه پیامبر اسلام چه بود؟

الف) وعده ی پول ومقام                 ب) آزارواذیّت وشکنجه مسلمانان 

ج)قطع رابطه ومحاصره اقتصادی       د)قتل پیامبر 

17-آیه ی «وَاعتَصموا بِحبلِ الله جمیعاً..............» دررابطه باکدام یک ازموارد زیر آمده است؟

الف) تعاون         ب)شورا              ج) وحدت                 د) ایثار

18- برای صنعتی کردن ایران وبالا بردن سطح دانش وفن آوری توجه به کدام مورد اولویت دارد؟

الف) پاسداری ازاسلام             ب) توجه به آزادی واستقلال 

ج) مبارزه با فقر وبیسوادی         د) رشد آموزش وپرورش    

19-تصویب قانون واجرای آن به ترتیب ازاختیارات کدام یک ازنهادهای زیراست؟

الف) مجلس خبرگان- ریاست جمهوری     ب) مجلس شورای اسلامی- دولت 

ج) مجلس شورای نگهبان- دولت         د) مجلس  - شورای تشخیص مصلحت نظام   

20-مهم ترین منابع سوختی ایران بیشتردرکدام استان است؟

الف) خوزستان              ب) ایلام           ج)بوشهر           د)اصفهان 

21-کدام یک ازدسته های زیرازصنایع مادراست؟

الف) ذوب آهن ، پتروشیمی ، ماشین سازی         ب)کاغذسازی ،نساجی ، برق 

ج) اتومبیل سازی، ذوب آهن ،آردسازی       د) لوله سازی، فولاد، پتروشیمی 

 22-تعداد استان های همسایه ی استان اصفهان درکدام گزینه آمده است:

الف) 5 استان      ب) 7 استان       ج)  4  استان          د) 6 استان 

علوم تجربی

23-کدام یک ازسنگ های زیراطلاعاتی درمورد آب وهوای گذشته زمین به ما می دهند؟

الف) سنگ های آذرین              ب) سنگ های دگرگونی      

 ج) سنگ های رسوبی                د) مواردالف وب

 24-درکدامیک ازوسایل زیر عدس به کار نرفته است؟

الف) عینک طبی     ب) کوره ی آفتابی      ج) دوربین عکاسی          د)میکروسکوپ

25-هنگام وقوع زلزله اگر داخل ساختمان باشیم ازکدام یک ازمحل های زیر بایددوری کنیم؟

الف) زیرسقف های وسیع            ب)کناردیوارهای داخلی       

   ج) زیرچارچوب های  در                د)داخل راه روهای کم وسعت

26-کدام یک باعث تبدیل شیربه ماست می شود؟

الف) جلبک ها        ب) قا رچ ها          ج) کپک ها                  د) باکتری ها

27-کدام یک درزندگی جانوران آبزی نقش مهمی دارد؟

الف) جلبک ها          ب) قا رچ ها          ج) مخمرها           د) باکتری ها

28-بعد ازنابودی دایناسورها تعداد کدام یک درروی کره زمین فراوان شد؟

الف ) ماهی ها       ب) پرندگان          ج) پستانداران           د) مورد ب و ج

29- در کدام وسیله تکیه گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم قرار ندارد ؟

الف ) انبردست       ب) یخ گیر          ج) قیچی                د) ترازو

30- در چرخه آب ، چند تغییر صورت می گیرد و هر یک چه نوع تغییری است ؟ 

الف )دو تغییر – فیزیکی                   ب) دو تغییر – شیمیایی

ج) یک تغییر شیمیایی ویک تغییر فیزیکی     د) یک تغییر شیمیایی ودو تغییر فیزیکی

  31- در یک تغییر فیزیکی :

الف جنس ماده عوض می شود.         ب) ماده به ماده دیگری تبدیل می شود.

ج) رنگ ماده عوض می شود .               د) مزه ماده تغییر پیدا نمی کند.

   32- با 9 اتم ئیدروژن و 5 اتم اکسیژن چند ملکول آب می توان ساخت ؟    

الف ) 4            ب) 3                       ج) 9                    د) 5 

 33-از 2 باکتری بعد از سه بار تقسیم شدن چند باکتری بوجود می آید ؟

الف ) 6 تا            ب) 8 تا               ج) 16 تا              د)  32تا

34- برای تشکیل لایه ای از خاک به قطر 10 سانتی متر تقریباً چند سال وقت لازم است ؟

الف ) 200 سال            ب) 500 سال        ج) 2000 سال            د)  5000سال

35- در چه صورت برای حمل جسمی روی سطح شیب دار به سمت بالا به نیروی کمتری نیاز است ؟

الف ) زاویه ( ج ) کوچک تر باشد           ب) زاویه الف بزرگتر باشد 

ج) زاویه ( ج ) بزرگتر باشد                  د)  موارد الف و ب

36-کدام یک ازمواردزیریک چشمه نور است؟

الف) ماه         ب)آینه              ج)شمع               د) لامپ روشن

ریاضیا ت

37-بزرگترین عدد8 رقمی بدون تکراررقم ها که بر5و9 بخشپذیراست کدام است:

الف) 98765430          ب)97654320         ج) 98768320            د) 97604325

 38- نسبت پول علی به حسین 2به 3 می باشد .نسبت پول احمد به حسین 4به 5 می باشد، نسبت پول علی به احمد چقدراست؟

الف) 2به 4            ب)3به 5            ج)5به 6            د) 5 به 3

 39-یک فروشگاه ورزشی اجناس خودرا با10درصدتخفیف می فروشد، قیمت یک توپ 5000 تومان است اگربرای خریدآن 3500 تومان بپردازیم ، چه مبلغ به فروشنده بدهکاریم.

الف) 1500           ب)1000               ج)500           د) 2000

 40-باکدام اندازه ها نمی توان  مثلث متساوی الساقین رسم کرد؟

الف) 4 و4 و7          ب)3 و3 و3       ج)3 و3 و7                د) 3 و4 و5   

41-مجموع (دوسوم) عددی با    (یک چهارم ) همان عدد وخودآن عدد 46 می باشد ، آن عدد چیست؟

الف) 24          ب) 36                 ج) 12                             د)32

42- قیمت 5 مداد و6 خودکار 714 تومان است ، اگرقیمت هرخودکار دوبرابر قیمت یک مداد باشد با840تومان چندخودکا ر می توان خرید؟

 الف) 8            ب) 10                    ج) 12                د) 32

43- كدام گزينه درست نيست ؟

الف) هر عددي كه بر 3 بخش پذير است بر 9 هم بخش پذير است     

 ب ) هر عددي كه بر 9 بخش پذير است بر 3 هم بخش پذير است

ج ) 15450 بر 3و 2 و 5 بخش پذير است .                   د )  محيط مثلث متساوي االاضلاع يك ضلع × 3 است.

 

پاسخ نامه مسابقه علمي دانش آموزان كلاس پنجم

1

الف

ب

ج

د

16

الف

ب

ج

د

31

الف

ب

ج

د

46

الف

ب

ج

د

2

الف

ب

ج

د

17

الف

ب

ج

د

32

الف

ب

ج

د

47

الف

ب

ج

د

3

الف

ب

ج

د

18

الف

ب

ج

د

33

الف

ب

ج

د

48

الف

ب

ج

د

4

الف

ب

ج

د

19

الف

ب

ج

د

34

الف

ب

ج

د

49

الف

ب

ج

د

5

الف

ب

ج

د

20

الف

ب

ج

د

35

الف

ب

ج

د

50

الف

ب

ج

د

6

الف

ب

ج

د

21

الف

ب

ج

د

36

الف

ب

ج

د

51

الف

ب

ج

د

7

الف

ب

ج

د

22

الف

ب

ج

د

37

الف

ب

ج

د

52

الف

ب

ج

د

8

الف

ب

ج

د

23

الف

ب

ج

د

38

الف

ب

ج

د

53

الف

ب

ج

د

9

الف

ب

ج

د

24

الف

ب

ج

د

39

الف

ب

ج

د

54

الف

ب

ج

د

10

الف

ب

ج

د

25

الف

ب

ج

د

40

الف

ب

ج

د

55

الف

ب

ج

د

11

الف

ب

ج

د

26

الف

ب

ج

د

41

الف

ب

ج

د

56

الف

ب

ج

د

12

الف

ب

ج

د

27

الف

ب

ج

د

42

الف

ب

ج

د

57

الف

ب

ج

د

13

الف

ب

ج

د

28

الف

ب

ج

د

43

الف

ب

ج

د

58

الف

ب

ج

د

14

الف

ب

ج

د

29

الف

ب

ج

د

44

الف

ب

ج

د

59

الف

ب

ج

د

15

الف

ب

ج

د

30

الف

ب

ج

د

45

الف

ب

ج

د

60

الف

ب

ج

د

نمره:                                             امضاء  معلم كلاس                                  

|+| نوشته شده توسط شریفی در یکشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۸  |
 
 
بالا